Reference

Vybrané příklady realizovaných stavebzpět

Silnice III/48310 - rekonstrukce opěrné zdi u toku Tichávky v obci Tichá

Rekonstrukce spočívala ve vybourání stávajících zbytků opěrné zdi a vybudování nové železobetonové opěrné zdi v celkové délce 80bm po 8 desetimetrových dilatačních celcích. Opěrná zeď byla provedena z betonu C25/30-XF3, XC4 se šířkou základové patky l,7m a obloubkou založení l,2m. Základová patka je provedena z betonu C 25/30-XC2,XA1. Dřík opěrné zdi má výšku 2,7m a je zakončen ŽB římsou šířky 700mm. Opěrná zeď je vyztužena ocelovou KARI sítí 200/200/6mm, kterou je podchycena pracovní spára a je vyvedena do rubové části opěrné zdi. Římsa Je z betonu C 30/37-XF4,XC4,XD3. U paty opěrné zdi byl zřízen kamenný zához s prolitím řídkým betonem jako ochrana před podemíláním.
Lícní část opěrné zdi byla obložena lomovým kamenem s vynecháním otvorů pro vodní ptactvo. Rubová strana opěrné zdi je odvodněna flexibilním potrubím PE DN100mm s vyústěním přes zeď. Na římse opěrné zdi je osazeno zábradelní svodidlo ZS NH4/H2, v úseku mimo souběh s vozovkou je osazeno ocelové trojmadlové zábradlí a svodidlo v tomto úseku pokračuje jako jednoduché silniční. Odvodnění silničního tělesa je tvořeno dvěma typovými dešťovými vpustěmi typu LABE D s vyústěním přes opěrnou zeď.
Nová část vozovky je tvořena konstrukčně z vrstev: na zhutněný podklad z tříděného štěrku fr. 63-125mm vrstva štěrku fr.32-63mm tl.200mm,recykláž tl.100mm, obalované kamenivo tl.100mm a asfaltový koberec ABS tl.60mm. Napojení nové opěrné zdi na stávající svah byl proveden tak, že do nově zřízené patky z lomového kamene byla vytvořena a opřena rovnanina z lomového kamene o váze jednotlivého kamene 120kg.